Valmöte 2017

Välkommen till Naturvetenskapliga föreningens

VALMÖTE 2017


Naturvetenskapliga Föreningen kallar till valmöte inför verksamhetsåret 2018,
måndagen den 27/11 2017 klockan 18.00 i Nordenskiöldsalen i Geovetenskapens
Hus.


FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av två justerare, tillika rösträknare
5. Fastställande av röstlängden
6. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
7. Fastställande av föredragningslista
8. Godkännande av ekonomisk redovisning för 2016
9. Godkännande av revisorsberättelse för 2016
10.Frågan om ansvarsfrihet för 2016 års styrelse
11.Frågan om disposition för 2016 års resultat
12.Fastställande av preliminär verksamhetsplan för påföljande år
13.Fastställande av preliminär budget för påföljande år
14.Val av talman för påföljande år
15.Fastställande av styrelsens sammansättning för påföljande år
16.Val av ordförande för påföljande år
17. Val av vice ordförande för påföljande år
18.Val av kassör för påföljande år
19. Val av bokhållare för påföljande år
20. Val av övriga styrelseledamöter för påföljande år
21. Val av styrelsesuppleanter för påföljande år
22. Val av revisorer och revisorssuppleanter för påföljande år
23. Val av sektionsansvariga för påföljande år
24. Val av valberedning för påföljande år
25. Behandling av inkomna motioner och propositioner
26. På mötet väckta frågor
27. Mötets avslutande


- Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt har
 * Den som är medlem i NF
 * Annan person, om de på mötet röstberättigade inte motsätter sig detta.


- Rösträtt har den medlem som är närvarande på mötet och har med sig
 * Legitimation
 * Kan styrka erlagd medlemsavgift, som ska vara betald minst 2 dagar innan mötet
hålls


- Motioner till föreningsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tio dagar
före föreningsmötet
Motionerna skall anslås, av styrelsen, i föreningens lokal senast åtta dagar före
mötet.


- Kandidaturer till poster i styrelsen samt som sektionsansvariga, talman,
revisorer och revisorsuppleanter skall vara valberedningen tillhanda senast
20 dagar innan mötet för att få ingå i valberedningens förslag.


- Annat personförslag på styrelseledamot, styrelsesuppleant,
sektionsansvariga, revisor, revisorsuppleant eller bokhållare kan lämnas in
tll valberedningen fram till 6 dagar innan mötet.


- Förslag kan även lämnas på mötet om ingen röstberättigad medlem
motsätter sig detta.

 

Styrelsens proposition för verksamhetsplanen 2018
Styrelsens budgetpropositon

Inkommen motion från Tobias Nilsson