Kallelse till dechargemöte 29/5

Naturvetenskapliga Föreningen kallar till dechargemöte onsdagen den 29/5 med start 18:00 i Nordenskiöldssalen (Geovetenskapens Hus).

Föredragningslista:

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

4. Val av två justerare, tillika rösträknare

5. Fastställande av röstlängd

6. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

7. Fastställande av föredragningslista

8. Godkännande av verksamhetsberättelse för föregående år'

Se bilaga 1.

9. Godkännande av ekonomisk redovisning för föregående år

Se bilaga 2 och 3.

10. Godkännande av revisionsberättelse för föregående år

Se bilaga 4.

11. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års styrelse

12. Frågan om disposition av föregående års resultat

Se bilaga 5.

13. Halvårsrapport för innevarande år

14. Revidering av budget och verksamhetsplan för innevarande år

Se bilaga 6 och 7.

15. Uppföljning – utredning av verksamhet- samt organisationsstruktur

Se bilaga 8.

16. Fyllnadsval

a): 2:e vice ordförande

b): Informationsansvarig

c): Spexmästare

17. Behandling av inkomna interpellationer

18. Behandling av inkomna motioner och propositioner

a): Proposition - Valberedningens arbetsordning - bilaga 9.

19. På mötet väckta frågor

20. Mötets avslutande

ÖVRIG INFORMATION:

Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt har

− Den som är medlem i NF

− Den som varit medlem i NF under föregående års vår- eller hösttermin.

− Annan person, om de på mötet röstberättigade inte motsätter sig detta.

Rösträtt har den medlem som är närvarande på mötet och har med sig

− Legitimation

− Kan styrka erlagd medlemsavgift, som ska vara betald minst 2 dagar innan mötet.

Motioner är förslag på beslut som inkommer från medlemmar. Interpellationer är frågor från medlemmar som riktar sig till styrelsen som helhet.

Motioner och interpellationer ska vara talmannen och styrelsen elektroniskt tillhanda senast tio dagar före föreningsmötet (19/5).

Kandidaturer till styrelseledamot, styrelsesuppleant, sektionsansvarig, talman, revisor och revisorssuppleant ska vara valberedningen tillhanda senast 20 dagar innan föreningsmötet (9/5) för att få ingå i valberedningens förslag.

Till vardera post ska valberedningen senast 10 dagar innan mötet ha utsett en valbar person den finner mest lämplig, samt informerat de övriga kandidaterna om utfallet.

Icke-föreslagna kandidater får möjligheten, innan förslagets offentliggörande, att dra tillbaka eller bibehålla sin kandidatur.

Samtliga inkomna giltiga kandidater ska anslås, av valberedningen, i föreningens lokal samt på föreningens officiella hemsida senast fyra dagar innan föreningsmötet (25/5).

Kontakt:

Talman: talman@nf.su.se

Styrelsen: ordf@nf.su.se

Valberedningen: valbered@nf.su.se

Bilaga 1 - Verksamhetsberättelse -18

Bilaga 2 - Resultatrapport -18

Bilaga 3 - Balansrapport -18

Bilaga 4 - Revisorsberättelse -18

Bilaga 5 - Disposition av resultat

Bilaga 6 - Revidering av verksamhetsplan -19

Bilaga 7 - Revidering av budget -19

Bilaga 8 - Rapport från utredning av verksamhet- och organisationsstruktur

Bilaga 9 - Valberedningens arbetsordning


Kandidater till Decharge Mötet 29 maj 2019

 

 

Valberedningens förslag:
Andre vice ordförande tillika sekreterare: Florencia Pino Méndez
Informationsansvarig: Simon Jorstedt
Spexmästare: Eleonora Olanders

Övriga kandidaturer:

Andre vice ordförande tillika sekreterare: Morgan Westin