Årets stipendiat för stipendium ur Helena Åbergs minnesfond

Motivering

Naturvetenskapliga Föreningens styrelse har härmed valt att tilldela 2017 års stipendium till Helena Åbergs minne till Rickard Stenberg, för projektet ”Kartläggning av föreläsare för att minimera resor dessas miljöpåverkan”.

Rickard har föreslagit ett ambitiöst projekt som uppfyller det första av de villkor som finns uppställda i stiftelseförordnandet.

”Planering av en insats eller kunskapsspridning som troligen kommer att resultera i en mer resurssparande och/eller miljövänligare forskning eller kursverksamhet vid någon av Stockholms universitets institutioner eller studentföreningar.”

Projektet bidrar både till att kartlägga universitetets miljöpåverkan via resor samt att göra information brett tillgängligt för alla universitetets anställda för att i framtiden minska miljöpåverkan.

Projektet tar avstamp i moderna och framåtsiktande sätt att genom teknik göra det enklare för individen att göra informerade och miljömässiga val i den vardagliga arbetsrutinen. Vi tror att Rickard genom sina tidigare akademiska anknytningar både till miljövetenskap, projektledning/entreprenörskap samt programmering är väl lämpad för att genomföra detta projekt, vilket även de många vitsorden verkar instämma i.

Både den stora omfattningen av projektet och den delvis tvärvetenskapliga och expansiva utformningen av projektet (i detta fall genom informationsförmedling via modern teknik och apputvecklande) är kriterier som stiftelseförordnandet nämner som viktiga aspekter som bör prioriteras. Detta har vi tagit hänsyn till när vi gjort detta val.

På det stora hela är det med nöje vi tilldelar detta stipendium till Rickard och vi ser fram emot att se projektets genomförande och tillbakarapportering till Naturvetenskapliga Föreningens styrelse.