Kallelse till dechargemöte 29/5

Naturvetenskapliga Föreningen kallar till dechargemöte onsdagen den 29/5 med start 18:00 i Nordenskiöldssalen (Geovetenskapens Hus).

Föredragningslista:

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

4. Val av två justerare, tillika rösträknare

5. Fastställande av röstlängd

6. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

7. Fastställande av föredragningslista

8. Godkännande av verksamhetsberättelse för föregående år'

Se bilaga 1.

9. Godkännande av ekonomisk redovisning för föregående år

Se bilaga 2 och 3.

10. Godkännande av revisionsberättelse för föregående år

Se bilaga 4.

11. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års styrelse

12. Frågan om disposition av föregående års resultat

Se bilaga 5.

13. Halvårsrapport för innevarande år

14. Revidering av budget och verksamhetsplan för innevarande år

Se bilaga 6 och 7.

15. Uppföljning – utredning av verksamhet- samt organisationsstruktur

Se bilaga 8.

16. Fyllnadsval

a): 2:e vice ordförande

b): Informationsansvarig

c): Spexmästare

17. Behandling av inkomna interpellationer

18. Behandling av inkomna motioner och propositioner

a): Proposition - Valberedningens arbetsordning - bilaga 9.

19. På mötet väckta frågor

20. Mötets avslutande

ÖVRIG INFORMATION:

Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt har

− Den som är medlem i NF

− Den som varit medlem i NF under föregående års vår- eller hösttermin.

− Annan person, om de på mötet röstberättigade inte motsätter sig detta.

Rösträtt har den medlem som är närvarande på mötet och har med sig

− Legitimation

− Kan styrka erlagd medlemsavgift, som ska vara betald minst 2 dagar innan mötet.

Motioner är förslag på beslut som inkommer från medlemmar. Interpellationer är frågor från medlemmar som riktar sig till styrelsen som helhet.

Motioner och interpellationer ska vara talmannen och styrelsen elektroniskt tillhanda senast tio dagar före föreningsmötet (19/5).

Kandidaturer till styrelseledamot, styrelsesuppleant, sektionsansvarig, talman, revisor och revisorssuppleant ska vara valberedningen tillhanda senast 20 dagar innan föreningsmötet (9/5) för att få ingå i valberedningens förslag.

Till vardera post ska valberedningen senast 10 dagar innan mötet ha utsett en valbar person den finner mest lämplig, samt informerat de övriga kandidaterna om utfallet.

Icke-föreslagna kandidater får möjligheten, innan förslagets offentliggörande, att dra tillbaka eller bibehålla sin kandidatur.

Samtliga inkomna giltiga kandidater ska anslås, av valberedningen, i föreningens lokal samt på föreningens officiella hemsida senast fyra dagar innan föreningsmötet (25/5).

Kontakt:

Talman: talman@nf.su.se

Styrelsen: ordf@nf.su.se

Valberedningen: valbered@nf.su.se

Bilaga 1 - Verksamhetsberättelse -18

Bilaga 2 - Resultatrapport -18

Bilaga 3 - Balansrapport -18

Bilaga 4 - Revisorsberättelse -18

Bilaga 5 - Disposition av resultat

Bilaga 6 - Revidering av verksamhetsplan -19

Bilaga 7 - Revidering av budget -19

Bilaga 8 - Rapport från utredning av verksamhet- och organisationsstruktur

Bilaga 9 - Valberedningens arbetsordning


Kandidater till Decharge Mötet 29 maj 2019

 

 

Valberedningens förslag:
Andre vice ordförande tillika sekreterare: Florencia Pino Méndez
Informationsansvarig: Simon Jorstedt
Spexmästare: Eleonora Olanders

Övriga kandidaturer:

Andre vice ordförande tillika sekreterare: Morgan Westin

Kallelse till årsmöte 27/11

Kopia av NF logga liggande.jpg


Kallelse till årsmöte

27 februari 2019

Naturvetenskapliga Föreningen kallar till årsmöte för verksamhetsåret 2019, onsdagen den 27/2 klockan 18.00 i Nordenskiöldsalen (Geovetenskapens Hus).

FÖREDRAGNINGSLISTA:

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

4. Val av två justerare, tillika rösträknare

5. Fastställande av röstlängden

6. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

7. Adjungeringar

8. Fastställande av föredragningslista

9. Godkännande av verksamhetsberättelse för 2016

10. Godkännande av ekonomisk redovisning för 2016

11. Godkännande av revisorsberättelse för 2016

12. Frågan om ansvarsfrihet för 2016 års styrelse

13. Frågan om disposition av 2016 års resultat

14. Godkännande av verksamhetsberättelse för 2017

15. Godkännande av ekonomisk redovisning för 2017

16. Godkännande av revisorsberättelse för 2017

17. Frågan om ansvarsfrihet för 2017 års styrelse

18. Frågan om disposition av 2017 års resultat

19. Godkännande av verksamhetsberättelse för föregående år

20. Godkännande av ekonomisk redovisning för föregående år

21. Godkännande av revisorsberättelse för föregående år

22. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års styrelse

23. Frågan om disposition av föregående års resultat

24. Fastställande av medlemsavgift för innevarande år

25. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande år

26. Fastställande av budget för innevarande år

27. Godkännande av fyllnadsval

28. Behandling av inkomna motioner och propositioner

  1. Proposition om stadgerevision

29. På mötet väckta frågor

30. Mötets avslutande


ÖVRIG INFORMATION:
Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt har
− Den som är medlem i NF
− Annan person, om de på mötet röstberättigade inte motsätter sig detta.

Rösträtt har den medlem som är närvarande på mötet och har med sig
− Legitimation
− Kan styrka erlagd medlemsavgift, som ska vara betald minst 2 dagar innan mötet hålls


Motioner till föreningsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tio dagar före föreningsmötet. Motionerna skall anslås, av styrelsen, i föreningens lokal senast åtta dagar före årsmöte.

Propositioner skall anslås, av styrelsen, i föreningens lokal senast åtta dagar innan föreningsmötet.

Proposition 1 - Förslag på verksamhetsplan för 2019

Proposition 2 - Förslag på budget för 2019

Proposition 3 - Stadgerevision

Verksamhetsberättelse 2016

Balansrapport 2016

Resultatrapport 2016

Revisorsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2017

Balansrapport 2017

Resultatrapport 2017

Revisorsberättelse 2017

Kandidaturer till verksamhetsåret 2019

Valberedningens förslag Ordförande - Vakant

Vice Ordförande - Vakant

Andre Vice Ordförande tillika sekreterare - Vakant

Kassör - Viveka Ragne

Bokhållare - Lauge Gregers

Huschef - Nicklas Österlund Bokningsansvarig - Vakant

Informationsansvarig - Clara Sjöblom

Styrelsesuppleanter;

1:a Simon Jorstedt

2:a Elin Briggner

3:e Miro Jääskeläinen

4:e Johanna Holmberg

Verksamhetsrevisor - Vakant

Verksamhetsrevisor suppleant - Vakant

Ekonomirevisor - Vakant

Ekonomirevisor suppleant - Vakant

Dunqua dunqua mästare (Green House) - Vakant

Klubbmästare (Klubbmästeriet) - Veronika W. Borgström

Spexmästare (Naturvetarspexet) - Ludvig Lindström

Förbundskapten (Offside) - Emelie Bergman

Bryggmästare (Bryggeriet) - Indiana Karanovic

Demonstrator (Populärvetenskapliga sektionen) - Sara Karlsson

Insparquesgeneral (Insparquen) - Ruben C. Westerberg

Talman - Anton S. Öberg Övriga sökande

Bokhållare - Daniel Volle

Styrelsesuppleant - Jonna källås

Insparquesgeneral; Miro Jääskeläinen, Maxx Lann, Markus K. Johansson

Årets stipendiat för stipendium ur Helena Åbergs minnesfond

Motivering

Naturvetenskapliga Föreningens styrelse har härmed valt att tilldela 2017 års stipendium till Helena Åbergs minne till Rickard Stenberg, för projektet ”Kartläggning av föreläsare för att minimera resor dessas miljöpåverkan”.

Rickard har föreslagit ett ambitiöst projekt som uppfyller det första av de villkor som finns uppställda i stiftelseförordnandet.

”Planering av en insats eller kunskapsspridning som troligen kommer att resultera i en mer resurssparande och/eller miljövänligare forskning eller kursverksamhet vid någon av Stockholms universitets institutioner eller studentföreningar.”

Projektet bidrar både till att kartlägga universitetets miljöpåverkan via resor samt att göra information brett tillgängligt för alla universitetets anställda för att i framtiden minska miljöpåverkan.

Projektet tar avstamp i moderna och framåtsiktande sätt att genom teknik göra det enklare för individen att göra informerade och miljömässiga val i den vardagliga arbetsrutinen. Vi tror att Rickard genom sina tidigare akademiska anknytningar både till miljövetenskap, projektledning/entreprenörskap samt programmering är väl lämpad för att genomföra detta projekt, vilket även de många vitsorden verkar instämma i.

Både den stora omfattningen av projektet och den delvis tvärvetenskapliga och expansiva utformningen av projektet (i detta fall genom informationsförmedling via modern teknik och apputvecklande) är kriterier som stiftelseförordnandet nämner som viktiga aspekter som bör prioriteras. Detta har vi tagit hänsyn till när vi gjort detta val.

På det stora hela är det med nöje vi tilldelar detta stipendium till Rickard och vi ser fram emot att se projektets genomförande och tillbakarapportering till Naturvetenskapliga Föreningens styrelse.