Ett Mystiskt Tack <3

Den Mystiska Insparquen avslutades officiellt den 15/9 2019. Mer information om vår mottagning av nya studenter under Insparquen

En vecka har nu gått sen Gasquen och vi i Staben har nog fortfarande inte hunnit smälta allt som hänt men vill tacka funktionärer, sponsorer och alla nya grodor som bidragit till den för oss roligaste tiden på året! Utan er hade det aldrig varit möjligt <3

Vi vill också varmt välkomna er till gemenskapen i den Naturvetenskapliga Föreningen och ser framemot att se er på villan, tveka inte att säga hej om ni ser oss!

Ett kräftigt tack till Pandalus!

Igår anordnades insparquens kräftskiva. Det vart extremt lyckat och vi vill passa på att ge ett stort tack till Christer på Pandalus som försett oss med kräftor! Gästerna tampades hårt med dessa djur samt kronärtskocka. Det skapades en fantastisk mystisk fest med god stämning. Vi vill även tacka toastmasters som gjorde ett utmärkt arbete när de såg till att det inte fanns en tråkig stund.

Kom ihåg; kräftor är farliga ;)

T&S Reklam och snygga t-shirts

På måndag 26/8 drar äntligen Insparquen igång och tre veckor av aktiviteter för nya studenter. Idag har våra kära insparquare och linjeansvariga förberett sig genom att gå på föreläsningar från studenthälsan och jämlikhetsombud.

De har även fått sina fantastiskt snygga linje t-shirtar med tryck.

Stort tack till vår sponsor T&S Reklam för det jättefina T-shirtarna <3

20190823_164247.jpg

Kallelse till dechargemöte 29/5

Naturvetenskapliga Föreningen kallar till dechargemöte onsdagen den 29/5 med start 18:00 i Nordenskiöldssalen (Geovetenskapens Hus).

Föredragningslista:

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

4. Val av två justerare, tillika rösträknare

5. Fastställande av röstlängd

6. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

7. Fastställande av föredragningslista

8. Godkännande av verksamhetsberättelse för föregående år'

Se bilaga 1.

9. Godkännande av ekonomisk redovisning för föregående år

Se bilaga 2 och 3.

10. Godkännande av revisionsberättelse för föregående år

Se bilaga 4.

11. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års styrelse

12. Frågan om disposition av föregående års resultat

Se bilaga 5.

13. Halvårsrapport för innevarande år

14. Revidering av budget och verksamhetsplan för innevarande år

Se bilaga 6 och 7.

15. Uppföljning – utredning av verksamhet- samt organisationsstruktur

Se bilaga 8.

16. Fyllnadsval

a): 2:e vice ordförande

b): Informationsansvarig

c): Spexmästare

17. Behandling av inkomna interpellationer

18. Behandling av inkomna motioner och propositioner

a): Proposition - Valberedningens arbetsordning - bilaga 9.

19. På mötet väckta frågor

20. Mötets avslutande

ÖVRIG INFORMATION:

Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt har

− Den som är medlem i NF

− Den som varit medlem i NF under föregående års vår- eller hösttermin.

− Annan person, om de på mötet röstberättigade inte motsätter sig detta.

Rösträtt har den medlem som är närvarande på mötet och har med sig

− Legitimation

− Kan styrka erlagd medlemsavgift, som ska vara betald minst 2 dagar innan mötet.

Motioner är förslag på beslut som inkommer från medlemmar. Interpellationer är frågor från medlemmar som riktar sig till styrelsen som helhet.

Motioner och interpellationer ska vara talmannen och styrelsen elektroniskt tillhanda senast tio dagar före föreningsmötet (19/5).

Kandidaturer till styrelseledamot, styrelsesuppleant, sektionsansvarig, talman, revisor och revisorssuppleant ska vara valberedningen tillhanda senast 20 dagar innan föreningsmötet (9/5) för att få ingå i valberedningens förslag.

Till vardera post ska valberedningen senast 10 dagar innan mötet ha utsett en valbar person den finner mest lämplig, samt informerat de övriga kandidaterna om utfallet.

Icke-föreslagna kandidater får möjligheten, innan förslagets offentliggörande, att dra tillbaka eller bibehålla sin kandidatur.

Samtliga inkomna giltiga kandidater ska anslås, av valberedningen, i föreningens lokal samt på föreningens officiella hemsida senast fyra dagar innan föreningsmötet (25/5).

Kontakt:

Talman: talman@nf.su.se

Styrelsen: ordf@nf.su.se

Valberedningen: valbered@nf.su.se

Bilaga 1 - Verksamhetsberättelse -18

Bilaga 2 - Resultatrapport -18

Bilaga 3 - Balansrapport -18

Bilaga 4 - Revisorsberättelse -18

Bilaga 5 - Disposition av resultat

Bilaga 6 - Revidering av verksamhetsplan -19

Bilaga 7 - Revidering av budget -19

Bilaga 8 - Rapport från utredning av verksamhet- och organisationsstruktur

Bilaga 9 - Valberedningens arbetsordning


Kandidater till Decharge Mötet 29 maj 2019

 

 

Valberedningens förslag:
Andre vice ordförande tillika sekreterare: Florencia Pino Méndez
Informationsansvarig: Simon Jorstedt
Spexmästare: Eleonora Olanders

Övriga kandidaturer:

Andre vice ordförande tillika sekreterare: Morgan Westin

Kallelse till årsmöte 27/11

Kopia av NF logga liggande.jpg


Kallelse till årsmöte

27 februari 2019

Naturvetenskapliga Föreningen kallar till årsmöte för verksamhetsåret 2019, onsdagen den 27/2 klockan 18.00 i Nordenskiöldsalen (Geovetenskapens Hus).

FÖREDRAGNINGSLISTA:

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

4. Val av två justerare, tillika rösträknare

5. Fastställande av röstlängden

6. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

7. Adjungeringar

8. Fastställande av föredragningslista

9. Godkännande av verksamhetsberättelse för 2016

10. Godkännande av ekonomisk redovisning för 2016

11. Godkännande av revisorsberättelse för 2016

12. Frågan om ansvarsfrihet för 2016 års styrelse

13. Frågan om disposition av 2016 års resultat

14. Godkännande av verksamhetsberättelse för 2017

15. Godkännande av ekonomisk redovisning för 2017

16. Godkännande av revisorsberättelse för 2017

17. Frågan om ansvarsfrihet för 2017 års styrelse

18. Frågan om disposition av 2017 års resultat

19. Godkännande av verksamhetsberättelse för föregående år

20. Godkännande av ekonomisk redovisning för föregående år

21. Godkännande av revisorsberättelse för föregående år

22. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års styrelse

23. Frågan om disposition av föregående års resultat

24. Fastställande av medlemsavgift för innevarande år

25. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande år

26. Fastställande av budget för innevarande år

27. Godkännande av fyllnadsval

28. Behandling av inkomna motioner och propositioner

  1. Proposition om stadgerevision

29. På mötet väckta frågor

30. Mötets avslutande


ÖVRIG INFORMATION:
Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt har
− Den som är medlem i NF
− Annan person, om de på mötet röstberättigade inte motsätter sig detta.

Rösträtt har den medlem som är närvarande på mötet och har med sig
− Legitimation
− Kan styrka erlagd medlemsavgift, som ska vara betald minst 2 dagar innan mötet hålls


Motioner till föreningsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tio dagar före föreningsmötet. Motionerna skall anslås, av styrelsen, i föreningens lokal senast åtta dagar före årsmöte.

Propositioner skall anslås, av styrelsen, i föreningens lokal senast åtta dagar innan föreningsmötet.

Proposition 1 - Förslag på verksamhetsplan för 2019

Proposition 2 - Förslag på budget för 2019

Proposition 3 - Stadgerevision

Verksamhetsberättelse 2016

Balansrapport 2016

Resultatrapport 2016

Revisorsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2017

Balansrapport 2017

Resultatrapport 2017

Revisorsberättelse 2017

Kandidaturer till verksamhetsåret 2019

Valberedningens förslag Ordförande - Vakant

Vice Ordförande - Vakant

Andre Vice Ordförande tillika sekreterare - Vakant

Kassör - Viveka Ragne

Bokhållare - Lauge Gregers

Huschef - Nicklas Österlund Bokningsansvarig - Vakant

Informationsansvarig - Clara Sjöblom

Styrelsesuppleanter;

1:a Simon Jorstedt

2:a Elin Briggner

3:e Miro Jääskeläinen

4:e Johanna Holmberg

Verksamhetsrevisor - Vakant

Verksamhetsrevisor suppleant - Vakant

Ekonomirevisor - Vakant

Ekonomirevisor suppleant - Vakant

Dunqua dunqua mästare (Green House) - Vakant

Klubbmästare (Klubbmästeriet) - Veronika W. Borgström

Spexmästare (Naturvetarspexet) - Ludvig Lindström

Förbundskapten (Offside) - Emelie Bergman

Bryggmästare (Bryggeriet) - Indiana Karanovic

Demonstrator (Populärvetenskapliga sektionen) - Sara Karlsson

Insparquesgeneral (Insparquen) - Ruben C. Westerberg

Talman - Anton S. Öberg Övriga sökande

Bokhållare - Daniel Volle

Styrelsesuppleant - Jonna källås

Insparquesgeneral; Miro Jääskeläinen, Maxx Lann, Markus K. Johansson