Kallelse till årsmöte 27/11

Kopia av NF logga liggande.jpg


Kallelse till årsmöte

27 februari 2019

Naturvetenskapliga Föreningen kallar till årsmöte för verksamhetsåret 2019, onsdagen den 27/2 klockan 18.00 i Nordenskiöldsalen (Geovetenskapens Hus).

FÖREDRAGNINGSLISTA:

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

4. Val av två justerare, tillika rösträknare

5. Fastställande av röstlängden

6. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

7. Adjungeringar

8. Fastställande av föredragningslista

9. Godkännande av verksamhetsberättelse för 2016

10. Godkännande av ekonomisk redovisning för 2016

11. Godkännande av revisorsberättelse för 2016

12. Frågan om ansvarsfrihet för 2016 års styrelse

13. Frågan om disposition av 2016 års resultat

14. Godkännande av verksamhetsberättelse för 2017

15. Godkännande av ekonomisk redovisning för 2017

16. Godkännande av revisorsberättelse för 2017

17. Frågan om ansvarsfrihet för 2017 års styrelse

18. Frågan om disposition av 2017 års resultat

19. Godkännande av verksamhetsberättelse för föregående år

20. Godkännande av ekonomisk redovisning för föregående år

21. Godkännande av revisorsberättelse för föregående år

22. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års styrelse

23. Frågan om disposition av föregående års resultat

24. Fastställande av medlemsavgift för innevarande år

25. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande år

26. Fastställande av budget för innevarande år

27. Godkännande av fyllnadsval

28. Behandling av inkomna motioner och propositioner

  1. Proposition om stadgerevision

29. På mötet väckta frågor

30. Mötets avslutande


ÖVRIG INFORMATION:
Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt har
− Den som är medlem i NF
− Annan person, om de på mötet röstberättigade inte motsätter sig detta.

Rösträtt har den medlem som är närvarande på mötet och har med sig
− Legitimation
− Kan styrka erlagd medlemsavgift, som ska vara betald minst 2 dagar innan mötet hålls


Motioner till föreningsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tio dagar före föreningsmötet. Motionerna skall anslås, av styrelsen, i föreningens lokal senast åtta dagar före årsmöte.

Propositioner skall anslås, av styrelsen, i föreningens lokal senast åtta dagar innan föreningsmötet.

Proposition 1 - Förslag på verksamhetsplan för 2019

Proposition 2 - Förslag på budget för 2019

Proposition 3 - Stadgerevision

Verksamhetsberättelse 2016

Balansrapport 2016

Resultatrapport 2016

Revisorsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2017

Balansrapport 2017

Resultatrapport 2017

Revisorsberättelse 2017

Kandidaturer till verksamhetsåret 2019

Valberedningens förslag Ordförande - Vakant

Vice Ordförande - Vakant

Andre Vice Ordförande tillika sekreterare - Vakant

Kassör - Viveka Ragne

Bokhållare - Lauge Gregers

Huschef - Nicklas Österlund Bokningsansvarig - Vakant

Informationsansvarig - Clara Sjöblom

Styrelsesuppleanter;

1:a Simon Jorstedt

2:a Elin Briggner

3:e Miro Jääskeläinen

4:e Johanna Holmberg

Verksamhetsrevisor - Vakant

Verksamhetsrevisor suppleant - Vakant

Ekonomirevisor - Vakant

Ekonomirevisor suppleant - Vakant

Dunqua dunqua mästare (Green House) - Vakant

Klubbmästare (Klubbmästeriet) - Veronika W. Borgström

Spexmästare (Naturvetarspexet) - Ludvig Lindström

Förbundskapten (Offside) - Emelie Bergman

Bryggmästare (Bryggeriet) - Indiana Karanovic

Demonstrator (Populärvetenskapliga sektionen) - Sara Karlsson

Insparquesgeneral (Insparquen) - Ruben C. Westerberg

Talman - Anton S. Öberg Övriga sökande

Bokhållare - Daniel Volle

Styrelsesuppleant - Jonna källås

Insparquesgeneral; Miro Jääskeläinen, Maxx Lann, Markus K. Johansson

Årets stipendiat för stipendium ur Helena Åbergs minnesfond

Motivering

Naturvetenskapliga Föreningens styrelse har härmed valt att tilldela 2017 års stipendium till Helena Åbergs minne till Rickard Stenberg, för projektet ”Kartläggning av föreläsare för att minimera resor dessas miljöpåverkan”.

Rickard har föreslagit ett ambitiöst projekt som uppfyller det första av de villkor som finns uppställda i stiftelseförordnandet.

”Planering av en insats eller kunskapsspridning som troligen kommer att resultera i en mer resurssparande och/eller miljövänligare forskning eller kursverksamhet vid någon av Stockholms universitets institutioner eller studentföreningar.”

Projektet bidrar både till att kartlägga universitetets miljöpåverkan via resor samt att göra information brett tillgängligt för alla universitetets anställda för att i framtiden minska miljöpåverkan.

Projektet tar avstamp i moderna och framåtsiktande sätt att genom teknik göra det enklare för individen att göra informerade och miljömässiga val i den vardagliga arbetsrutinen. Vi tror att Rickard genom sina tidigare akademiska anknytningar både till miljövetenskap, projektledning/entreprenörskap samt programmering är väl lämpad för att genomföra detta projekt, vilket även de många vitsorden verkar instämma i.

Både den stora omfattningen av projektet och den delvis tvärvetenskapliga och expansiva utformningen av projektet (i detta fall genom informationsförmedling via modern teknik och apputvecklande) är kriterier som stiftelseförordnandet nämner som viktiga aspekter som bör prioriteras. Detta har vi tagit hänsyn till när vi gjort detta val.

På det stora hela är det med nöje vi tilldelar detta stipendium till Rickard och vi ser fram emot att se projektets genomförande och tillbakarapportering till Naturvetenskapliga Föreningens styrelse.

 

Förtroendevalda verksamhetsår 2018

Styrelsen:

Ordöfrande: Anton Öberg Sysojev
Vice ordförande: Linnea Axelsson
Andre Viceordförande och sekreterare: Magnus Pierrau
Kassör: Viveka Rangne
Bokhållare: Lauge Gregers Hedegaard
Informationsansvarig: Carl-Magnus Olrin
Bokningsansvarig: Daniel Martling
Huschef: Clara Sjöblom

Suppleanter:

Första suppleant: Emelie Bergman
Andra suppleant: Amanda Nygren
Tredje suppleant: Daniel Ahlström
Fjärde suppleant: Jonas Cederberg

Revisorer och revisorssuppleanter

Ekonomisk revisor: Dasha Medvedeva
Ekonomisk revisorssuppleant: Lina Larsson
Verksamhetsrevisor: Sara Karlsson
Verksamhetsrevisorssuppleant: David Hasensson

Sektionsansvariga:

Spexmästare: Erika Knutsson
Klubbmästare: Ruben Cousins Westerberg
Bryggmästare: Isac Lagerstedt
Insparquesgeneral: Johanna Holmberg
Förbundskapten: Gabriella Jansson
Demonstrator: Ludvid Lindström
DunquaDunquamästare: Maxx Lann

Valberedning:

Sammankallande: Mattias Lind
Karl Lundkvist
Loke Nordström
David Bonander
Ann-Christine Troberg
Serhiy Beykun