Poster

Presidiet

Presidiet består utav ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande. Arbetsfördelningen mellan dessa tre poster varierar men gemensamt är att presidiet ansvarar för att leda föreningens arbete.Detta består bland annat i att presidiet arbetsleder de andra styrelseledamöterna och sektionsansvariga, planerar verksamhetsåret och styrelsens arbete, leder styrelsemöten och ser till att NF som organisation fungerar så bra som möjligt.

Förutom det rent interna ledarskapet ingår även att representera NF mot andra aktörer så som de andra fakultetsföreningarna, kåren och universitetet.

Sekreterare

Sekreteraren har hand om föreningens dokument och ansvarar för arkiveringen av dessa samt är den som företrädesvis för protokoll under styrelse- och föreningsmöten. Det är även sekreterarens uppgift att se till att informationen om vad styrelsen beslutar kommer ut i föreningen och att alla medlemmar har tillgång till dokument som de behöver både i fysisk och digital form. Innevarande verksamhetsår är posterna som sekreterare och andre vice ordförande kombinerade.

Kassör

Kassören leder föreningens ekonomiska arbete, har generellt kontoteckningsrätt för föreningens alla konton och sköter utbetalningar och faktureringar. Kassören arbetsleder och stöttar även de ekonomiskt ansvariga i föreningens sektioner och ser tillsammans med bokhållaren till att dessa kan utföra sina uppgifter så bra som möjligt.

Informationsansvarig

Informationsansvarig har som uppgift att på olika sätt sprida kunskap kring NF till blivande studenter och till medlemmar. Informationsansvarig representerar på mässor, uppdaterar hemsida och Facebook samt ansvarar för medlemsförsäljning och medlemsrekrytering. Dessutom ingår att utlysa föreningsmöten och de två stipendier som föreningen delar ut.

Huschef

Huschefens uppgift är att se efter föreningslokalen och se till att allting relaterat till denna fungerar. Huschefen är ordförande i husgruppen och är den som koordinerar den dagliga skötseln av lokalen samt större händelser som renoveringar, reparationer och städdagar. Husgruppen ansvarar även för frågor som rör inköp till driften av lokalen, säkerhet (brand samt nycklar/larm) och hygienfrågor.

BokningsansvariG

Bokningsansvarig ansvarar för bokningar av föreningslokalen. Detta inkluderar både interna bokningar av exempelvis sektioner för aktiviteter men även externa uthyrningar. Bokningsansvarig agerar kontaktperson med personer som vill hyra ut föreningslokalen och har även det strategiska ansvaret i styrelsen att utveckla uthyrningsrutiner och samarbeten med externa parter.

Bokhållare

Bokhållarens uppgift är att löpande sköta föreningens bokföring, se till att rutiner för bokföring sköts som exempelvis att underlag med verifikationer kommer in. Bokhållaren ansvarar för att i slutet av varje verksamhetsår sammanställa balansrapport, resultatrapport och ett sammansatt budgetutfall.

Styrelsesuppleanter

Styrelsesuppleanterna är medlemmar i styrelsen som har rösträtt på styrelsemötena när ordinarie ledamöter saknas. Suppleanter har dock alltid närvaro och yttranderätt och förväntas även delta i styrelsens arbete i stort samt hjälpa de andra styrelseledamöterna med deras uppgifter när det behövs.

Sektionsansvariga

NF bedriver större delen av sin verksamhet i sektioner med väl definierade syften. En sektion leds av en sektionsansvarig som är ansvarig för sektionens verksamhet och ekonomi. Den sektionsansvarige sitter inte i styrelsen men har alltid närvaro och yttranderätt på styrelsemötena samt rösträtt i frågor som rör sektionen. Sektionsansvariga ska rapportera till styrelsen till varje styrelsemöte om vad som har skett i sektionen, hur det går samt eventuella problem och avvikelser. Under sig kan den sektionsansvariga ha funktionärer och ett sektionsutskott som den delegerar ansvar till.

Idag har NF fem sektioner som alla har varsin sektionsansvarig:

Klubbmästeriet (Klubbmästare)

Naturvetarspexet (Spexmästare)

Bryggeriet (Bryggmästare)

Offside (Förbundskapten)

Insparquen (Insparquesgeneral).

Jämlikhetsombud

Jämlikhetsombudet är en funktionärspost i styrelsen som ska verka för en trygg och inkluderande miljö för alla medlemmar. Posten fungerar som en trygg punkt och en specifik person som medlemmar kan vända sig till vid diskrimineringar och trakasserier inom föreningen.

Talman

Talmannen leder föreningsmötena (årsmöte, valmöte och eventuella extra föreningsmöten) under året, detta innebär att samla in och sätta samman möteshandlingar samt agera mötesordförande. Talmannen har även uppgiften att samla in och presentera kandidaturer till valberedning inför valmötet.

Revisorer

Revisorerna har i uppgift att löpande granska föreningens verksamhet och ekonomi till nästföljande årsmöte och ställa samman en revisorsberättelse över hur väl rutiner, verksamhetsplan och budget har efterföljts. För att kunna göra detta har revisorerna alltid närvaro- och yttranderätt på styrelsemöten och rätt att få tillgång till alla föreningens handlingar när helst de önskar. Vanligtvis brukar NF ha två revisorer och två revisorssuppleanter.

Valberedning

Valberedningens uppgift är att till valmötet presentera förslag på valbara personer till poster i styrelsen, sektionsansvariga, revisorer samt talman. Valberedningen ska även till valmötet föreslå styrelsens sammansättning (d.v.s. vilka poster som ska finnas i styrelsen) till nästföljande år. Ifall det under året saknas ordförande eller kassör är det även valberedningens uppgift att till ett extra föreningsmöte föreslå personer till fyllnadsval av dessa poster.

Valberedning ska minst bestå av tre personer.