Back to All Events

Årsmöte Naturvetenskapliga föreningen

  • Nordenskiöldsalen, Geohuset 8B Svante Arrhenius väg Stockholms län, 114 18 Sverige (map)

Naturvetenskapliga Föreningen kallar till årsmöte för verksamhetsåret 2019, onsdagen den 27/2 klockan 18.00 i Nordenskiöldsalen (Geovetenskapens Hus).

FÖREDRAGNINGSLISTA:

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

4. Val av två justerare, tillika rösträknare

5. Fastställande av röstlängden

6. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

7. Adjungeringar

8. Fastställande av föredragningslista

9. Godkännande av verksamhetsberättelse för 2016

10. Godkännande av ekonomisk redovisning för 2016

11. Godkännande av revisorsberättelse för 2016

12. Frågan om ansvarsfrihet för 2016 års styrelse

13. Frågan om disposition av 2016 års resultat

14. Godkännande av verksamhetsberättelse för 2017

15. Godkännande av ekonomisk redovisning för 2017

16. Godkännande av revisorsberättelse för 2017

17. Frågan om ansvarsfrihet för 2017 års styrelse

18. Frågan om disposition av 2017 års resultat

19. Godkännande av verksamhetsberättelse för föregående år

20. Godkännande av ekonomisk redovisning för föregående år

21. Godkännande av revisorsberättelse för föregående år

22. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års styrelse

23. Frågan om disposition av föregående års resultat

24. Fastställande av medlemsavgift för innevarande år

25. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande år

26. Fastställande av budget för innevarande år

27. Godkännande av fyllnadsval

28. Behandling av inkomna motioner och propositioner

  1. Proposition om stadgerevision

29. På mötet väckta frågor

30. Mötets avslutande


ÖVRIG INFORMATION:
Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt har
− Den som är medlem i NF
− Annan person, om de på mötet röstberättigade inte motsätter sig detta.

Rösträtt har den medlem som är närvarande på mötet och har med sig
− Legitimation
− Kan styrka erlagd medlemsavgift, som ska vara betald minst 2 dagar innan mötet hålls


Motioner till föreningsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tio dagar före föreningsmötet. Motionerna skall anslås, av styrelsen, i föreningens lokal senast åtta dagar före årsmöte.

Propositioner skall anslås, av styrelsen, i föreningens lokal senast åtta dagar innan föreningsmötet.

Earlier Event: October 20
Audition spexet Sonja Kovalevsky
Later Event: March 6
Styrelsemöte