Back to All Events

Valmöte

  • Vivi Täckholmsalen (Q-salen) 20 Svante Arrhenius väg Stockholm, Stockholms län, 104 05 Sweden (map)

Naturvetenskapliga Föreningen kallar till valmöte inför verksamhetsåret 2017, onsdagen den 23/11 2016 klockan 18.00 i Vivi Täckholmsalen (Arrheniuslaboratioret hus Q).

Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt har
* Den som är medlem i NF
* Annan person, om de på mötet röstberättigade inte motsätter sig detta.

Rösträtt har den medlem som är närvarande på mötet och har med sig
* Legitimation
* Kan styrka erlagd medlemsavgift, som ska vara betald minst 2 dagar innan mötet halls

Motioner till föreningsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tio dagar före föreningsmötet. Motionerna skall anslås, av styrelsen, i föreningens lokal senast åtta dagar före mötet.

Kandidaturer till poster i styrelsen samt som sektionsansvariga, talman, revisorer, revisorssuppleanter eller bokhållare kan lämnas in till valberedningen fram till 6 dagar innan mötet. Förslag kan även lämnas på mötet om ingen röstberättigad medlem motsätter sig detta.

Följande ska behandlas på mötet:

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av två justerare, tillika rösträknare
5. Fastställande av röstlängden
6. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
7. Fastställande av föredragningslista
8. Godkännande av revisorsberättelse för 2015
9. Godkännande av ekonomisk redovisning för 2015
10. Frågan om ansvarsfrihet för 2015 års styrelse
11. Frågan om disposition för 2015 års resultat
12. Godkännande av ekonomisk redovisning för 2013
13. Frågan om ansvarsfrihet för 2013 års styrelse
14. Frågan om disposition för 2013 års resultat
15. Fastställande av preliminär verksamhetsplan för påföljande år
16. Fastställande av preliminär budget för påföljande år
17. Val av talman för påföljande år
18. Fastställande av styrelsens sammansättning för påföljande år
19. Val av ordförande för påföljande år
20. Val av vice ordförande för påföljande år
21. Val av kassör för påföljande år
22. Val av bokhållare för påföljande år
23. Val av övriga styrelseledamöter för påföljande år
24. Val av styrelsesuppleanter för påföljande år
25. Val av revisorer och revisorssuppleanter för påföljande år
26. Val av sektionsansvariga för påföljande år
27. Val av valberedning för påföljande år
28. Behandling av inkomna motioner och propositioner
29. På mötet väckta frågor
30. Mötets avslutande

Så här hittar du till möteslokalen, Vivi Täckholmsalen!

Så här hittar du till möteslokalen, Vivi Täckholmsalen!

Earlier Event: November 18
Väck med avec
Later Event: November 24
Första Advent-pub