Stadgar för Naturvetenskapliga Föreningen

 

1. SYFTE

1:1 Naturvetenskapliga Föreningen (NF) är en ideell sammanslutning för samtliga studerande vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms Universitet.

1:2 Föreningen är politiskt och religiöst obundet.

1:3 Föreningens syfte är att främja gott kamratskap och gemensamma intressen bland sina medlemmar och studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten.

2. MEDLEMMAR OCH MEDLEMSKAP

2:1 Rätt till medlemskap har

 • Studenter och lärare vid Stockholms universitet
 • Tidigare medlem om inte styrelsen motsätter sig detta

2:2 För medlemskap krävs erlagd medlemsavgift. Avgiften betalas terminsvis. Medlemsavgiftens storlek bestäms av föreningsmöte.

2:3 Hedersmedlem, utan rösträtt och med befrielse från medlemsavgift, kan utses av föreningsmöte.

2:4 Alla personer som önskar delta i NF men inte faller under 2:1 kan lösa stödmedlemskap som ger dem rätt att delta i NF aktiviteter och bli medlemmar i sektionerna, om inte föreningsmötet motsätter sig detta.

2:5 Stödmedlemmar äger ej rösträtt samt får ej inneha poster i Naturvetenskapliga föreningens styrelser.

2:6 Föreningsmöte kan besluta om att tillfällig avstänga eller permanent utesluta medlem ur föreningen och alla dess sektioners verksamhet.

För avstängning krävs att medlem skadat föreningens ekonomi, anseende eller brutit mot föreningens stadgar. Bevis för att skada uppstått samt att sådan uppstått på grund av medlems handlingar eller underlåtenhet att handla skall framläggas på mötet.

Förslag på avstängning eller uteslutning ska lämnas in som proposition eller motion till föreningsmöte. Berörda parter ska personligen av styrelsen informeras om att förslag om avstängning eller uteslutning väckts.

För att vinna bifall måste fråga om avstängning eller uteslutning röstas med kvalificerad majoritet.

2:7 Förfarande enligt 2:6 kan ej väckas mot styrelsemedlem som tillträtt och fortfarande innehar sin post. I så fall måste förfarande enligt 5:24 först tillämpas och vinna bifall.

3. INSPEKTOR

3:1 Endast den som verkar som professor vid Stockholms universitets naturvetenskapliga fakultet kan inneha rollen som förenings inspektor.

3:2 Ny inspektor väljs vid två på varandra följande föreningsmöten varav det första skall vara valmöte. Nyvald inspektor ersätter tidigare vald inspektor.

3:3 Vid nyval av inspektor skall kallelse till valmöte innehålla namn på föreslagen person.

3:4 För att gälla vid valet, måste annat förslag än valberedningens

 • Skriftligen lämnas till styrelsen senast tio dagar före valmötet
 • Vara undertecknat av minst femtio röstberättigade medlemmar
 • Vara undertecknat av den föreslagna personen, där denne förklarar sig villig att åta sig uppdraget.

3:5 Inspektorn bör vårda sig om allt som kan bidra till att främja föreningens verksamhet och mål samt skall tillse att föreningens stadgar efterlevs.

3:6 Inspektorn har rätt att påkalla föreningens styrelse att sammankalla till föreningsmöte för att behandla en viss angiven fråga.

3:7 Vid stadgetvist ar inspektorn tolkningsföreträde.

4. FÖRENINGSMÖTE

4:1 Föreningsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Föreningsmöte är årsmöte, valmöte och extraföreningsmöte-

4:2 Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt har

 • Den som är medlem i NF
 • Annan person, om de på mötet röstberättigade inte motsätter sig detta.

4:3 Rösträtt har den medlem som är närvarande på mötet och har med sig

 • Legitimation
 • Kan styrka erlagd medlemsavgift som ska vara betald minst 2 dagar innan mötet hålls

4:4 Varje medlem har en röst som inte får överlåtas.

4:5 Röstning sker slutet om någon röstberättigad medlem begär det.

4:6 Enkel majoritet gäller där det inte är annorlunda stadgat. För kvalificerad majoritet krävs minst två tredjedelar av rösterna. Vid lika röstetal avgörs frågan genom lottning.

4:7 Styrelsen kallar till föreningsmöte.

4:8 Kallelse till föreningsmöte skall offentliggöras väl synligt på åtminstone följande lokaler: Arrenhiuslaboratiorierna, Kemiska övningslaboratorierna, Fysikcentrum, Kräftriket, institutionen för biologisk grundutbildning, Geohuset och i föreningens lokal samt på NF:s officiella hemsida (www.nf.su.se).

4:9 Kallelse till föreningsmöte skall innehålla lydelsen av 4:10

4:10 Motioner till föreningsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tio dagar före föreningsmötet.

Motionerna skall anslås, av styrelsen, i föreningens lokal senast åtta dagar före årsmötet.

4:11 Propositioner skall anslås, av styrelsen, i föreningens lokal senast åtta dagar innan föreningsmötet.

4:12 Föreningsmötet skall företrädesvis ledas av talmannen. I dennes frånvaro kan annan person väljas till mötesordförande enligt 4:13

4:14 På föredragningslistan skall punkter för följande finnas:

 • Mötets öppnande
 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Val av två justerare tillika rösträknare
 • Fastställande av röstlängd
 • Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
 • Fastställande av föredragninslista
 • Behandling av inkomna motioner och propositioner
 • På mötet väckta frågor
 • Mötets avslutande

4:15 Ärenden som inte är upptagna på den i kallelsen angivna föredragningslistan, tas upp till beslut endast om ingen röstberättigad motsätter sig detta.

Årsmöte

4:16 Utöver det som sägs i 4:2 och 4:3 har även den som var medlem under föregående års vår- eller höstermin närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt.

4:17 Årsmöte hålls någon gång under de två sista veckorna i februari.

4:18 Kallelse till årsmötet skall gå ut senast 20 dagar före mötet.

4:19 Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen skall finnas tillgängliga i föreningens lokal senast åtta dagar före årsmötet. Under dessa åtta dagar fram till årsmötet skall dessa delas ut till medlem som begär det.

4:20 Föredragningslistan för årsmötet skall, utöver vad som sägs i 4:14, även innehålla punkter för följande:

 • Godkännande av verksamhetsberättelse för föregående år
 • Godkännande av ekonomisk redovisning för föregående år
 • Godkännande av revisionsberättelse för föregående år
 • Frågan om ansvarsfrihet för föregående års styrelse
 • Frågan om disposition av föregående års resultat
 • Fastställande av medlemsavgift för innevarande år
 • Fastställande av verksamhetsplan för innevarande år
 • Fastställande av budget för innevarande år

Valmöte

4:21 Valmöte hålls i november.

4:22 Kallelse till valmöte skall gå ut senast 30 dagar före mötet.

4:23 Kallelsen till valmötet skall innehålla lydelsen av 4:24.

4:24 Kandidaturer till poster i styrelsen samt som sektionsansvariga, talman, revisorer och revisorssuppleanter skall vara valberedningen tillhanda senast 20 dagar innan mötet för att få ingå i valberedningens förslag.

4:25 Giltiga förslag enligt 6:3 och 6:5 ska anslås, av valberedningen, i föreningens lokal senast åtta dagar innan mötet.

4:26 Föredragningslistan för valmötet skall, utöver vad som sägs i 4:14, även innehålla punkter för följande:

 • Fastställande av styrelsen sammansättning för påföljande år
 • Val av talman för påföljande år
 • Val av ordförane för påföljande år
 • Val av vice ordförande för påföljande år
 • Val av kassör för påföljande år
 • Val av bokhållare för påföljande år
 • Val av övriga styrelseledamöter för påföljande år
 • Val av styrelsesuppleant för påföljande år
 • Val av revisorer och revisorssuppleanter för påföljande år
 • Val av sektionsansvariga för påföljande år
 • Val av valberedning för påföljande år
 • Fastställande av preliminär verksamhetsplan för påföljande år
 • Fastställande av preliminär budget för påföljande år

Extra föreningsmöte

4:27 Extra föreningsmöte hålls om styrelsen eller revisor anser det lämligt, eller inom 30 dagar efter skriftligt motiverad begäran av minst 50 röstberättigade medlemmar.

Extra föreningsmöte får inte hållas under tiden 31 maj - 1 september och 15 december - 15 januari. Dessa tidsperioder räknas inte heller in i ovan nämnda 30 dagar.

4:28 Kallelse till extra föreningsmöte skall gå ut senast åtta dagar före mötet.

4:29 Kallelse till extra föreningsmöte skall tydligt ange mötets syfte och innehålla en föredragningslista med punkter som behandlar syftet med mötet.

5. STYRELSE

5:1 Valbar till styrelseledamot och till styrelsesuppleant är varje röstberättigad medlem.

5:2 Styrelsen skall bestå av följande ledamöter:

 • Ordförande
 • Vice ordförande
 • Kassör
 • Sekreterare
 • Mins två övriga ledamöter

En ledamot skall vara ansvarig för sektions- och ämnesföreningsfrågor samt för kontakten med vänföreningar

Dessutom skall styrelsen bestå av:

 • Två suppleanter. Dessa skall rangordnas.

Samtliga styrelseledamöter skall ha valts av föreningsmöte.

Styrelsepost utom de som nämns i 5:6 som vakantsatts av valmöte eller post där vakans uppstått under året kan dock tillsättas genom fyllnadsval enligt 5:8.

5:3 Styrelsen äger rätt att bilda undergrupper utanför styrelsen, och att delegera arbetsuppgifter till dessa. Personer i styrelsens undergrupper benämns styrelsefunktionärer. Sektionsansvarig äger rätt att bilda undergrupper i sektionen, Personer i sektionsgrupper benämns sektionsfunktionärer.

5:4 Styrelsens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. 

5:5 Det åligger styrelsen särskilt

 • Att verkställa föreningens beslut
 • Att utarbeta förslag till verksamhetsplan med budget, vilka skall underställas innevarande års möte
 • Att avge verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning, vilka skall underställas påföljande års årsmöte.
 • Att utse firmatecknare för föreningen
 • Att handha föreningens ekonomi
 • Att granska stadgar och vid behov föreslå ändringar
 • Att i övrigt, om det inte är stadgat annorlunda, utöva föreningens beslutanderätt

Fyllnadsval

5:6 Vid fyllnadsval av ordförande eller kassör, skall föreningen kallas till föreningsmöte. Om vakans uppstår på någon av dessa poster under föreningsmöte skall föreningen kallas till nytt föreningsmöte för att på detta tillsätta denna post. Valberedningen föreslår en valbar person som har samtyckt därtill.

5:7 Föredragningslistan för möte där fyllnadsval ska ske skall innehålla punkten "fyllnadsval".

5:8 Vid fyllnadsval av styrelseledamot annan än de onämnda i 5:6, revisor, revisorssuppleant eller medlem av valberedningen kan styrelsen interimistiskt välja en valbar person som skall godkännas av påföljande föreningsmöte.

5:9 Vid förfall av ordförande eller efter förordnande av denne inträder vice ordförande i ordförandes ställe. Vid förfall av såväl ordförande och vice ordförande äger styrelsen rätt att utse andra i deras befogenheter. Detta gäller tills nytt val kunnat köras i enlighet med 5:6.

Sektioner

5:10 Styrelsen kan bilda sektioner för att driva viss verksamhet

5:11 Regler för sektionernas verksamhet fastställs av styrelsen.

5:12 Av föreningsmötet vald sektionsansvarig är ansvarig för sektionens verksamhet och ekonomisk redovisning inför styrelsen.

5:13 Varje sektion skall utse en ekonomiansvarig som ansvarar för sektionens dagliga ekonomiska arbete.

Ämnesföreningar

5:14 Styrelsen kan uppta studentförening vid Stockholms universitet som ämnesförening under NF.

5:15 Ämnesföreningens rättigheter regleras i avtal mellan NF och ämnesföreningen. 

Styrelsesammanträde

5:16 Styrelsesammanträda skall hållas minst två gånger per termin.

5:17 Rösträtt har den som är ordinarie styrelseledamot, samt närvarande sektionsansvarig i frågor som direkt berör dennas sektion, såsom budget- och lokalanvändningsfrågor.

Förste suppleant har rösträtt då en ordinarie ledamot är frånvarande, andra suppleant har rösträtt då två ordinarie ledamöter är frånvarande eller om en ordinarie ledamot och förste suppleant är frånvarande.

5:18 Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt har

 • Styrelseledamot
 • Styrelsesuppleant
 • Bokhållare
 • Revisor och revisorssuppleant
 • Talman
 • Inspektor
 • Sektionsansvarig
 • Styrelsefunktionär
 • Annan person, om inte sammanträdet motsätter sig detta.

5:19 Styrelsesammanträda skall öppnas av ordförande eller vice ordförande.

5:20 Kallelse skall skickas av styrelsens ordförande, vice ordförande eller annan ledamot som styrelsen delegerat detta ansvar till.

Kallelsen skall skickas skickas till samtliga styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter, samt till sektionsansvariga, revisorer, revisorssuppleanter och föreningens inspektor minst 5 dagar före styrelsesammanträde.

Ledamöter ansvarar för att kalla sina respektive styrelsefunktionärer.

5:21 På föredragningslistan skall punkter för följande finnas:

 • Mötets öppnande
 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Val av två justerare
 • Fastställande av föredragningslista
 • Godkännande av föregående mötesprotokoll
 • Uppföljande av beslut
 • Rapporter
 • Ekonomi
 • Fastställande av per capuslam-beslut
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande

5:22 För att styrelsemötet skall vara beslutsmässigt krävs att fler röstberättigade än hälften av antalet ordinarie ledamöter är närvarande vid mötet.

För giltigt beslut krävs enkel majoritet bland närvarande röstberättigade personer. För kvalificerad majoritet krävs minst 2/3 av rösterna om inte annorlunda stadgat annanstans. Vid lika röstetal avgör lotten.

5:23 Styrelsen äger rätten att, på ordförandes initiativ och i brådskande ärenden, fatta beslut per capsulam. Detta betyder via e-post eller annat medium där den röstberättigades identitet säkert kan fastställas.

Beslutet anses fattat när alla styrelsens ordinarie ledamöter uttryckt sin åsikt, eller i de fall en tidsram angivits, om minst 273 av dem gjort så då tidsramen löpt ut. Beslutet ska fastslås av protokollföras vid nästkommande styrelsemöte.

5:24 Medlem kan inför föreningsmöte väcka frågor om misstroendeförklaring mot styrelsemedlem eller sektionsansvarig. Sådan fråga behandlas som en motion och skall ha inkommit till styrelsen med skriftlig motivering senast 10 dagar innan mötet på vilket det skall behandlas.

Styrelsen äger rätten att, med kvalificerad majoritet av styrelsens alla ordinarie ledamöter, kalla till extrainsatt föreningsmöte för att väcka fråga om missförtroendeförklaring mot styrelsemedlem eller sektionsansvarig.

För att vinna bifall måste frågan om missförtroendeförklaring röstas genom med kvalificerad majoritet. Vid bifall avsätts styrelsemedlem eller sektionsansvarig från nämnd förtroendepost. Denna punkt i protokollet anses omedelbart justerat.

6. VALBEREDNING

6:1 Valberedning skall väljas på föreningsmöte och bestå av minst tre personer, varav en väljs till sammankallande. Kandidaturer till poster i valberedningen samlas in av talmannen som sedan presenterar samtliga på föreningsmöte.

Medlem i valberedningen får ej inneha något styrelsepost under mandatåret.

6:2 Valberedningen skall till valmötet lägga fram ett förslag till styrelsens sammansättning för påföljande år.

6:3 Vid val av styrelse, sektionsansvariga, talman, revisorer samt revisorssuppleanter skall valberedningen samla in samtliga kandidaturer till vardera posten senast 20 dagar innan mötet.

Till vardera posten ska valberedningen senast 10 dagar innan mötet ha utsett en valbar person den finner lämpligast samt informerat de andra kandidaterna om utfallet. Icke-föreslagna kandidater får möjligheten, innan förslaget offentliggörande, att dra tillbaka eller bibehålla sin kandidatur.

Kandidater som ej ingår i valberedningens förslag ska vid offentliggörandet av valberedningens förslag även de kungöras. Dessa ska betraktas som giltiga kandidaturer och ställas emot valberedningens förslag för omröstning under valmötet.

6:4 Valberedningen kan ej föreslå medlem i valberedningen till post.

6:5 Om valbar person ej finnes, vakantsätts posten i valberednings förslag.

7. EKONOMI OCH REVISION

7:1 Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

7:2 Den ekonomiska redovisningen skall bestå av resultaträkning och balansräkning.

7:3 Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper.

Revisorerna har rätt att ta del av föreningens samtliga handlingar närhelst de önskar.

8. STADGEÄNDRING

8:1 Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas vid två på varandra följande föreningsmöten, med minst en månads mellanrum. Ett av dessa skall vara årsmötet. Vid båda mötena krävs det kvalificerad majoritet för ändring.

8:2 Undantaget är ändringar gällande punkt 5 i dessa stadgar om styrelsens arbete.

8:3 Beslut om ändringar i punkt 5 skall fattas på ett föreningsmöte med kvalificerad majoritet.

9. FÖRÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET

9:1 I händelse av kontantkonkurs eller andra liknande ekonomiska skäl som påverkar föreningen, skall styrelsen hålla föreningsmöte inom 30 dagar.

9:2 Föreningsmöten enligt 9.1 får ej hållas under tiden 16 maj - 15 september eller 15 december - 31 januari. Dessa tidsperioder räknas inte in i tidsintervallen angivna i 9.1. 

9:3 Styrelsen skall framlägga förslag till verksamhetsplan och ny budget i samband med kallelse till ovan nämnda föreningsmöten. 

10. UPPLÖSANDE AV FÖRENINGEN

10:1 Beslut om upplösande av föreningen skall fattas vid två på varandra följande föreningsmöten med minst 60 dagars mellanrum. Vid båda mötena krävs kvalificerad majoritet för beslut.

10:2 Annat förslag om upplösande av föreningen än styrelsens, skall vara styrelsen tillhanda som motion till ordinarie föreningsmöte. I annat fall skall extra föreningsmöte hållas inom 30 dagar efter motionernas inkommande. Förslaget skall vara skriftligt motiverat och undertecknat av minst 50 röstberättigade medlemmar.

10:3 Föreningsmöten enligt 10:1 och 10:2 för ej hållas under tiden 16 maj - 15 september eller 15 december - 31 januari. Dessa tidsperioder räknas inte in i tidsintervallet angivet i 10:1. 

10:4 Vid förslag om upplösande av föreningen skall styrelsen framlägga förslag till disposition av föreningens tillgångar, i samband med kallelse till ovan nämnda föreningsmöte.

10:5 Annat förslag till disposition av föreningens tillgångar än styrelsens, skall vara styrelsen tillhanda senast tio dagar före föreningsmötet. Förslaget skall vara undertecknat av minst tio röstberättigade medlemmar.

10:6 Giltiga förslag skall anslås, av styrelsen, på Stockholms universitets studentkår samt i föreningens lokal senast åtta dagar före föreningsmötet.