Årsmöte 2017

Välkommen till Naturvetenskapliga föreningens årsmöte 2017,
måndag 20:e februari kl 18:00 i Vivi Täckholmsalen (Arrheniuslaboratoriet hus Q).

Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt har
− Den som är medlem i NF
− Annan person, om de på mötet röstberättigade inte motsätter sig detta.

Rösträtt har den medlem som är närvarande på mötet och har med sig
− Legitimation
− Kan styrka erlagd medlemsavgift, som ska vara betald minst 2 dagar innan mötet hålls

Även den som var medlem under föregående års vår- eller
hösttermin har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt.


FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av två justerare, tillika rösträknare
5. Fastställande av röstlängden
6. Eventuella adjungeringar
7. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
8. Fastställande av föredragningslista
9. Godkännande av verksamhetsberättelse för föregående år
10. Godkännande av ekonomisk redovisning för föregående år
11. Godkännande av revisionsberättelse för föregående år
12. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års styrelse
13. Frågan om disposition för föregående års resultat
14. Fastställande av medlemsavgift för innevarande år
15. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande år
16. Fastställande av preliminär budget för innevarande år
17. Behandling av inkomna motioner och propositioner
18. På mötet väckta frågor
19. Mötets avslutande

Motioner till föreningsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tio dagar före föreningsmötet.
Motionerna skall anslås, av styrelsen, i föreningens lokal senast åtta dagar före årsmöte.
Propositioner skall anslås, av styrelsen, i föreningens lokal senast åtta dagar innan föreningsmötet.

Förtroendevalda 2017

 

ORDFÖRANDE Ann-Christine Troberg
VICE ORDFÖRANDE Tinn Skyttevåg
2:E VICE ORDFÖRANDE Danielle Guasconi

KASSÖR Fredrik Nordin
BOKHÅLLARE Florencia Pino Méndez
INFORMATIONSANSVARIG Miro Jääskeläinen
BOKNINGSANSVARIG Daniel Martling
HUSCHEF Nicklas Österlund
1:E SUPPLEANT Andreas Gidstedt
2:E SUPPLEANT Axelina Schmidt
3:E SUPPLEANT Patricia Edgarsson
4:E SUPPLEANT David Hasenson

KLUBBMÄSTARE Karl Lundkvist
INSPARGUESGENERAL Daria Medvedeva
SPEXMÄSTARE Erika Knutsson
DUNQUADUNQUAMÄSTARE Lauge Gregers Hedegaard
BRYGGMÄSTARE David Hasenson
POPSEKTLEDARE Ludvig Lindström
FÖRBUNDSKAPTEN Greta de Ridder

Valmöte 2016

Inför årets valmöte finns följande kandidaturer förtroendevalda 2017:

Kandidaturer 2017


Förutom val av förtroendevalda kommer mötet även behandla följande punkter:
15. Fastställande av preliminär budget för påföljande år Fastställande av preliminär verksamhetsplan för påföljande år
16. Fastställande av preliminär budget för påföljande år
Om du vill läsa dessa dokument redan idag kan du göra det genom att klicka på länkarna nedan. 

Preliminär budget 2017 

Preliminär verksamhetsplan 2017

Stipendium till Åke Stordahls minne

Naturvetenskapliga föreningen utlyste i våras årets stipendium till Åke Stordahls minne. Vi i styrelsen är mycket glada att kunna tilldela årets stipendium till Rasmus Erlandsson, doktorand vid den Zoologiska institutionen på Stockholms universitet. I mitten av september stod allt klart och ordförande Lina Larsson kunde officiellt meddela den glada stipendiaten. 

Foto: Greta de Ridder 

Foto: Greta de Ridder 

Jag stal idén i Aula Magna på däggdjurskonferensen i fjol som bland annat arrangerades av min handledare. Sen så får jag pengar till idén på andra sidan gräsmattan, det känns väl skitbra!
— Rasmus Erlandsson

YES2017-konferens

Är du ung miljövetare? Vill du presentera ditt arbete (examensarbete eller doktorandstudier) på konferens här på campus? Skicka in ett abstract till YES2017: Environmental Science in a Warming World senast 31 oktober.

Konferensen berör ämnen som toxikologi, miljökemi, ekologi och mycket mer. Utöver det vanliga konferensandet kommer även sociala aktiviteter finnas för att knyta kontakter med andra som har likasinnade intressen.

Läs vidare på hemsidan!

Professorsinstallation och doktorspromotion

Den årliga installations- och promotionshögtiden ägde rum i Blå Hallen i Stockholms Stadshus fredagen den 30 september 2016. Ceremonin följdes av bankett i Gyllene Salen och kvällen avslutas med kaffe och dans. 

Denna ceremoni är väldigt traditionsenlig och kräver högtidsdräkt och studentmössa därtill. Självklart var Naturvetenskapliga föreningen på plats! 

Lina Larsson & Sara Karlsson 

Insparquesbilder från förr och nu

Att naturvetenskapliga föreningen inför höstens terminstart anordar en insparque är inget nytt påhitt utan bygger på en lång tradition. Alla nya naturvetarstudenter välkomnas under tre veckor av de äldre grodorna! Mycket aktiviteter hinns med och nya vänskapsband knyts. Nu börjar studietiden på riktigt men minnena från insparquen lever kvar.