Valmöte 2017

Välkommen till Naturvetenskapliga föreningens

VALMÖTE 2017


Naturvetenskapliga Föreningen kallar till valmöte inför verksamhetsåret 2018,
måndagen den 27/11 2017 klockan 18.00 i Nordenskiöldsalen i Geovetenskapens
Hus.


FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av två justerare, tillika rösträknare
5. Fastställande av röstlängden
6. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
7. Fastställande av föredragningslista
8. Godkännande av ekonomisk redovisning för 2016
9. Godkännande av revisorsberättelse för 2016
10.Frågan om ansvarsfrihet för 2016 års styrelse
11.Frågan om disposition för 2016 års resultat
12.Fastställande av preliminär verksamhetsplan för påföljande år
13.Fastställande av preliminär budget för påföljande år
14.Val av talman för påföljande år
15.Fastställande av styrelsens sammansättning för påföljande år
16.Val av ordförande för påföljande år
17. Val av vice ordförande för påföljande år
18.Val av kassör för påföljande år
19. Val av bokhållare för påföljande år
20. Val av övriga styrelseledamöter för påföljande år
21. Val av styrelsesuppleanter för påföljande år
22. Val av revisorer och revisorssuppleanter för påföljande år
23. Val av sektionsansvariga för påföljande år
24. Val av valberedning för påföljande år
25. Behandling av inkomna motioner och propositioner
26. På mötet väckta frågor
27. Mötets avslutande


- Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt har
 * Den som är medlem i NF
 * Annan person, om de på mötet röstberättigade inte motsätter sig detta.


- Rösträtt har den medlem som är närvarande på mötet och har med sig
 * Legitimation
 * Kan styrka erlagd medlemsavgift, som ska vara betald minst 2 dagar innan mötet
hålls


- Motioner till föreningsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tio dagar
före föreningsmötet
Motionerna skall anslås, av styrelsen, i föreningens lokal senast åtta dagar före
mötet.


- Kandidaturer till poster i styrelsen samt som sektionsansvariga, talman,
revisorer och revisorsuppleanter skall vara valberedningen tillhanda senast
20 dagar innan mötet för att få ingå i valberedningens förslag.


- Annat personförslag på styrelseledamot, styrelsesuppleant,
sektionsansvariga, revisor, revisorsuppleant eller bokhållare kan lämnas in
tll valberedningen fram till 6 dagar innan mötet.


- Förslag kan även lämnas på mötet om ingen röstberättigad medlem
motsätter sig detta.

 

Styrelsens proposition för verksamhetsplanen 2018
Styrelsens budgetpropositon

Stipendium ur Helena Åbergs minnesfond

STIPENDIUM UR HELENA ÅBERGS MINNESFOND

 • Syftet med stiftelsen är att genom utdelning av dessa medel få medlemmar inom Naturvetenskapliga Föreningen vid Stockholms Universitet (NF) till att verka för en mer ekologisk hållbar forskning och kursverksamhet vid Stockholms Universitet samt att främja utbildning, om ett ekologiskt hållbart samhälle, för de som studerar/arbetar vid Stockholms universitet.

Villkor för att kunna söka bli stipendiat är att vara medlem i NF samt uppfylla någon av följande villkor.

*Planering av insats eller kunskapsspridning som troligen kommer resultera i en mer resurssparande och/eller miljövänligare forskning eller kursverksamhet vid någon av Stockholms Universitets institutioner eller studentföreningar. Insatsen skall genomföras/påbörjas senast 1 år efter utdelningsdag.

*Planering av en insats eller kunskapsspridning som skall undervisa verksamma vid Stockholms Universitet om hur man förändrar verksamhet vid hem och arbetsplats till att bli mer resursbesparande och/eller mer miljöenlig. Insatsen skall genomföras/påbörjas senast 1 år efter utdelningsdag.

 

Stipendieansökan skall innehålla:

 • Namn, personnummer, adress, telefon, e-mail till den sökande.

 • Genomgångna kurser (Exempelvis LADOK-utdrag)

 • Övriga meriter

 • Vitsord från handledare, kursansvarig, etc.

 • Beskrivning av projektet för vilket stipendiet sökes

 • Motivering till varför man bör erhålla stipendiet

 • Ekonomisk kalkyl så att det tydligt framgår vad pengarna ska gå till

Om man inte är medlem i Naturvetenskapliga Föreningen vid Stockholms Universitet kan man bli behörig för att ansöka stipendiet. Detta blir man genom att bli medlem på sus.su.se/medlemskap och där väljer man Naturvetenskapliga Föreningen.

Högsta utdelbara summa 2017 är 147 500 kr.
Ansökningar om lägre summa än 48 500 kr mottages ej.

Ansökan samt eventuella frågor skickas till info@nf.su.se
Sista ansökningsdag: 3 December 2017

Stipendium Åke Stordal 2017

Naturvetenskapliga Föreningen utlyser stipendiet till Åke Stordals Minne

Utdelas till “Manlig eller kvinnlig studerande vid Stockholms Universitet för studier och forskning inom Zoologi

 

Stiftelsen har tillkommit genom en donation till Stockholms högskola den 4 februari 1939 av byråchefen K.A. Andersson och fru Gudrun Asp-Andersson till minnet av makarnas son, fil. mag. Åke Stordal vilken bedrivit naturvetenskapliga studier vid högskolan och omkommit genom olyckshändelse den 25 juni 1938. Enligt för donationen bestämmelser skulle denna bilda en stipendiefond med namnet “Åke Stordals Minne”. I samband med stiftelsens bildande har även Åke Stordals vänner, lärare och studiekamrater samt högskolans studentkår och Naturvetenskapliga Föreningen lämnat ytterligare bidrag till stiftelsen.

 

Stipendieansökan skall innehålla:

 • Namn, personnummer, adress, telefon, e-mail till den sökande.

 • Genomgångna kurser (Exempelvis LADOK-utdrag)

 • Övriga meriter

 • Vitsord från handledare, kursansvarig, etc.

 • Beskrivning av projektet för vilket stipendiet sökes

 • Motivering till varför man bör erhålla stipendiet

 • Ekonomisk kalkyl så att det tydligt framgår vad pengarna ska gå till

 

Högsta utdelbara summa 2017 är 172 600 kr
Ansökningar om lägre summa än 85 650 kr mottages ej.

 

Ansökan samt eventuella frågor skickas till info@nf.su.se

Sista ansökningsdag: 31 augusti 2017

Årsmöte 2017

Välkommen till Naturvetenskapliga föreningens årsmöte 2017,
måndag 20:e februari kl 18:00 i Vivi Täckholmsalen (Arrheniuslaboratoriet hus Q).

Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt har
− Den som är medlem i NF
− Annan person, om de på mötet röstberättigade inte motsätter sig detta.

Rösträtt har den medlem som är närvarande på mötet och har med sig
− Legitimation
− Kan styrka erlagd medlemsavgift, som ska vara betald minst 2 dagar innan mötet hålls

Även den som var medlem under föregående års vår- eller
hösttermin har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt.


FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av två justerare, tillika rösträknare
5. Fastställande av röstlängden
6. Eventuella adjungeringar
7. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
8. Fastställande av föredragningslista
9. Godkännande av verksamhetsberättelse för föregående år
10. Godkännande av ekonomisk redovisning för föregående år
11. Godkännande av revisionsberättelse för föregående år
12. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års styrelse
13. Frågan om disposition för föregående års resultat
14. Fastställande av medlemsavgift för innevarande år
15. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande år
16. Fastställande av preliminär budget för innevarande år
17. Behandling av inkomna motioner och propositioner
18. På mötet väckta frågor
19. Mötets avslutande

Motioner till föreningsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tio dagar före föreningsmötet.
Motionerna skall anslås, av styrelsen, i föreningens lokal senast åtta dagar före årsmöte.
Propositioner skall anslås, av styrelsen, i föreningens lokal senast åtta dagar innan föreningsmötet.

Stipendium till Åke Stordahls minne

Naturvetenskapliga föreningen utlyste i våras årets stipendium till Åke Stordahls minne. Vi i styrelsen är mycket glada att kunna tilldela årets stipendium till Rasmus Erlandsson, doktorand vid den Zoologiska institutionen på Stockholms universitet. I mitten av september stod allt klart och ordförande Lina Larsson kunde officiellt meddela den glada stipendiaten. 

Foto: Greta de Ridder 

Foto: Greta de Ridder 

Jag stal idén i Aula Magna på däggdjurskonferensen i fjol som bland annat arrangerades av min handledare. Sen så får jag pengar till idén på andra sidan gräsmattan, det känns väl skitbra!
— Rasmus Erlandsson

YES2017-konferens

Är du ung miljövetare? Vill du presentera ditt arbete (examensarbete eller doktorandstudier) på konferens här på campus? Skicka in ett abstract till YES2017: Environmental Science in a Warming World senast 31 oktober.

Konferensen berör ämnen som toxikologi, miljökemi, ekologi och mycket mer. Utöver det vanliga konferensandet kommer även sociala aktiviteter finnas för att knyta kontakter med andra som har likasinnade intressen.

Läs vidare på hemsidan!

Professorsinstallation och doktorspromotion

Den årliga installations- och promotionshögtiden ägde rum i Blå Hallen i Stockholms Stadshus fredagen den 30 september 2016. Ceremonin följdes av bankett i Gyllene Salen och kvällen avslutas med kaffe och dans. 

Denna ceremoni är väldigt traditionsenlig och kräver högtidsdräkt och studentmössa därtill. Självklart var Naturvetenskapliga föreningen på plats! 

Lina Larsson & Sara Karlsson